Informatieblad voor deelnemers

Titel van de studie: Houding van de bijenhouders, beheersbeslissingen, productie-efficiëntie en determinanten

Beste deelnemer,
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze studie. Voordat u beslist deel te nemen aan deze studie, willen we u vragen om voldoende tijd te nemen om deze informatiebrief aandachtig te lezen en eventuele vragen te bespreken met de onderzoeker of anderen. Neem ook de tijd om vragen te stellen indien er onduidelijkheden zijn of indien u bijkomende informatie wenst. Dit proces wordt “geïnformeerde toestemming” genoemd. Wanneer u besluit om deel te nemen aan het onderzoek zullen we u vragen om het toestemmingsformulier op de laatste pagina te ondertekenen.

1 BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE STUDIE
De vakgroep Landbouweconomie van de Universiteit Gent (België) voert een onderzoek uit om de socio-economische aspecten van de bijenteelt in de EU te bestuderen. Deze studie maakt deel uit van het project B-GOOD dat zich focust op een gezonde en duurzame bijenteelt in de EU in de toekomst.
We vragen u vriendelijk of u de tijd wilt nemen om een vragenlijst voor ons in te vullen. Dit zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen.
U zult het formulier voor geïnformeerde toestemming, het informatieblad en de vragenlijst elektronisch ontvangen. De onderzoekers ontvangen elektronisch een ondertekende kopie van het toestemmingsformulier.
Deze studie werd geëvalueerd door de Ethische Commissie verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent en de Universiteit Gent. De studie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de Verklaring van Helsinki, geschreven ter bescherming van degenen die betrokken zijn bij de studies.
Deze gegevensverzameling wordt uitgevoerd onder toezicht van Prof. Wim Verbeke (Universiteit Gent, België). Indien u vragen heeft gerelateerd aan deze studie, gelieve u te wenden tot Prof. Wim Verbeke, wim.verbeke@ugent.be.

2 TOESTEMMING EN WEIGERING
Uw deelname aan deze studie is vrij van kosten en volledig vrijwillig. U kunt op elk moment stoppen met het invullen van de vragenlijst en u kan zich op elk ogenblik uit deze studie terugtrekken, zonder dat u uw beslissing hoeft te rechtvaardigen.

3 VOORDELEN
Deelname aan dit onderzoek levert u waarschijnlijk geen voordelen op. De verkregen inzichten en resultaten kunnen echter wel leiden tot de ontwikkeling van betere praktijken, richtlijnen,
beleidsmaatregelen en bedrijfsmodellen die een gezonde en duurzame bijenteelt in de EU kunnen bevorderen.

4 KOSTEN
Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten voor u met zich mee, maar biedt ook geen financiële voordelen.

5 VERTOUWELIJKHEID
In overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR van 27 april, 2016) zal uw privacy worden gerespecteerd.
Als u toestemming geeft om deel te nemen aan deze studie, zullen wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel van de studie. Deze verwerking van gegevens wordt door de wet voorzien op basis van artikel 6, § 1, (b), (e) of (f) en artikel 9, § 2 (j) van het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming.
Alle informatie die tijdens dit onderzoek wordt verzameld, wordt geanonimiseerd. In dit onderzoek worden gegevens verzameld via een enquête.
Alleen geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor analyse en in alle soorten documentatie, rapporten of publicaties met betrekking tot dit onderzoek. Zowel de persoonlijke gegevens als de gegevens over uw standpunten en meningen met betrekking tot de bijenteelt in de EU worden verwerkt en gedurende ten minste 20 jaar bewaard. Universiteit Gent is als instelling waar de hoofdonderzoeker van de studie werkt, verantwoordelijk voor de verwerking van de data.
In de context van gegevensbescherming, kunnen uw geanonimiseerde gegevens publiek beschikbaar gemaakt worden na de studie. Dat betekent dat een geïnteresseerde partij er toegang toe kan krijgen, deze kan verwerken, en/of bijkomende analyses van uw geanonimiseerde gegevens kan uitvoeren.
De Data Protection Officer van Universiteit Gent (Dr. Hanne Elsen) kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit geval neemt u daarvoor contact op met privacy@ugent.be.
Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de bevoegde overheden, allen gebonden door het beroepsgeheim, hebben rechtstreeks toegang tot uw gegevens onder verantwoordelijkheid van de primaire onderzoeker (of één van zijn/haar medewerkers) om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen, stemt u in met deze toegang.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA)
Drukpersstraat 35 35 – 1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.dataprotectionauthority.be